Scholen

Bent u ook door het ministerie van OCW, de PO-raad geïnformeerd over de voorgestane overdracht van het buitenonderhoud van schoolgebouwen voor Primair Onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen? Accres helpt graag bij deze overdracht.

Buitenonderhoud van schoolgebouwen uw zorg?

Er zijn door Ruimte-OK, in samenwerking met de PO-raad en de VNG, informatiebijeenkomsten gehouden. Daar is gebleken dat gemeenten en scholen op dit moment nog niet goed en volledig zijn voorbereid op deze overdracht. Accres kan voor u helder krijgen welke voorbereidingen nodig zijn en welke consequenties deze overdracht voor u heeft. Wij kunnen u daarin volledig ontzorgen. Het zal duidelijk moeten zijn of er sprake is van doorgeschoven of achterstallig onderhoud. Hiervoor zal in veel gevallen een 0-meting voor opgesteld moeten worden. Mogelijk zullen dan ook Meerjarenonderhoudsplannen opgesteld of geactualiseerd moeten worden. Wij gaan er vanuit dat de gemeenten aan de hand van een stappenplan met de schoolbesturen een gezamenlijk aanpak kiest.