Accres in beeld Accres in vogelvlucht
Voor de optimale beleving raden we u aan Accres in vogelvlucht op de tablet, laptop of desktop te bekijken. Veel plezier!
Scroll of klik hier
Nieuwe unit
Uitgangspunt Business development
Professioneel in beeld
Centrale receptie
Are you ready
ICT vernieuwing
Paperless
Juridische zaken
Netto winst
Netto omzet
Solvabiliteits-ratio
Liquiditeitsratio
Aantal medewerkers 2017
Risico management
Corporate governance
Verzuim-percentage
2e editie Swim to Fight Cancer
Hoge waardering
Wijkcentrum 2.0
Almelo in beeld
Afstand tot de arbeidsmarkt
Sociaal beheer
Bezoekersaantal accomodaties Almelo gedaald met:
2%
Functie wijkvoorzieningen
Theehuis
Nieuwe sport-accommodaties
Openluchtbad Boschbad abonnementen
2600
35%
gestegen!
Aquacentrum Malkander
Zwemlessen
Sportinstuiven
MFA Het Lichtruim
Rookvrije kinderboerderijen
Verduurzaming
Dierentuin-vergunning
Hogere horecaomzet
Onderhouds-opdracht
Look & feel Stadspark
Openlucht Filmfestival 25e editie

Bekijk ook de merken van Accres!

Maand-rapportage
Parkeren in goede banen

Voorwoord van de directeur

Vanuit het ondernemingsplan “Waardecreatie door ondernemen” zijn in 2016 veel plannen gemaakt en die zijn voor een groot deel in 2017 tot uitvoering gekomen. Meest belangrijke is de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Apeldoorn. Op dat moment hebben Wethouder Sandmann en ik onze handtekening gezet voor een periode van vier plus vier jaar. Hiermee is de periode van subsidierelatie voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties, wijkcentra, kinderboerderijen en het Stadspark Berg & Bos afgesloten. Dit heeft plaatsgemaakt voor overeenkomsten op deze onderdelen. Het resultaat, de verantwoording en de afrekening zijn hierin transparant beschreven. Voor Sportstimulering is er een uitzondering gemaakt, dit heeft te maken met een deel van de Rijksbekostiging. De DVO is in goed overleg met de gemeente Apeldoorn tot stand gekomen. Deze overeenkomst is in werking getreden per 1 januari 2017 en duurt voort tot 30 december 2020, met de intentie de overeenkomst nadien telkens te verlengen met een periode van vier jaar, voorafgegaan door een evaluatie. Wij zijn beide heel gelukkig dat we vanuit conceptgedachten de verschillende onderdelen mogen uitvoeren. Een voorbeeld is dat het Stadspark Berg & Bos hierdoor attractiever wordt, omdat groenbeheer, toezicht, afstemming met de pachters en parkeren vanuit één hand en één filosofie worden aangestuurd.

Accres heeft met de accommodaties in Almelo weer een spannend jaar achter de rug. Met trots kan ik spreken over de inzet en het enthousiasme van ons team aldaar. De gemeente Almelo is op zoek naar een passende invulling voor de wijkaccommodaties. Het doet mij goed om te zien dat de inzet van Accres in Almelo hoge tevredenheid scoort. Onze professionele aanpak wordt gezien en gewaardeerd. Het voornemen van de gemeente Almelo is nu om wat meer tijd uit te trekken voor de zoektocht naar een optimale inzet van de wijkaccommodaties en Accres zal daarbij alle medewerking verlenen.

Begin 2017 zijn we gestart met een beperkte verbouwing en stoffering van ons nieuwe kantoor op de FSG-Campus aan de Laan van Westenenk 4 in Apeldoorn. Het is een buitenkans dat we in dit concept kunnen participeren. Naast het betrekken van het kantoor beheren we hier ook de sportfaciliteiten en leveren facilitaire dienstverlening aan de FSG-Campus. Hieronder valt het beheer van de groenvoorziening, bemensing van de centrale ontvangstbalie en facilitaire ondersteuning op gebied van ICT en Vastgoed. Het concept van de FSG-Campus is zeer interessant voor Accres. Vanuit de filosofie dat het sporttalent zich optimaal kan ontwikkelen, is er een samenwerking op de Campus tussen: sportaccommodaties, medische ondersteuning, educatie, huisvesting en persoonlijke begeleiding van de talenten (nationaal en internationaal). Dit unieke concept heeft de potentie om te groeien tot iets groots.

De conceptontwikkeling van multi activity center ZERO55 heeft tot de start van onze eerste vestiging in Enschede geleid! Aan deze voorbereiding hebben veel Accres collega’s samengewerkt. Wij hebben alle medewerking ontvangen van de gemeente Enschede en via het werkplein nieuwe medewerkers kunnen rekruteren. Het nieuwe ZERO55 in Enschede heeft de langste E-Kartbaan van Nederland, aangevuld met de allernieuwste lasertag arena en diverse futuristische high-tec behendigheid spellen. De voorbereidingen voor de tweede ZERO55 in Apeldoorn zijn in volle gang en deze zal in de loop van 2019 worden gerealiseerd. De investering hiervoor is ondergebracht in een eigen werkmaatschappij. Deze deelneming draagt bij aan de verbreding van de orderportefeuille van Accres en zal in de komende jaren het rendement versterken.

Naast onze dienstverlening voor de klanten en bezoekers, is er ook in de bedrijfsvoering veel gedaan. We zijn gestart met de maandelijkse financiële rapportage, waardoor we actuelere informatie hebben om te prognosticeren en te sturen. Dit is natuurlijk nooit in één keer klaar, de progressie per maand is wel te zien.

We hebben binnen de organisatie ook onderzocht waar we staan op het gebied van onze kernwaarden en op welke wijze we willen ondernemen. Hier zijn veel mooie verbeterpunten uit voortgekomen, die voor een groot deel ook al zijn gerealiseerd. Dit maakt veel los en inspireert ons ook om vervolgstappen te zetten. Voor Accres begrippen is er veel wisseling van de wacht geweest en hebben we een aantal nieuwe collega’s aan boord gekregen. In het bijzonder wil ik hier onze concerncontroller Jan Dirk Vriend noemen. Hij heeft tijdens ons Openlucht Filmfestival afscheid genomen om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Accres is hem zeer dankbaar voor zijn inzet en deskundigheid, die hij sinds de oprichting op zeer enthousiaste en authentieke wijze heeft geleverd. Tegelijk prijzen we ons gelukkig dat John Niemeijer sinds 1 augustus het stokje van hem heeft overgenomen.

Bijzondere onderwerpen waar de RvC van Accres zich in 2017 op heeft gericht waren:

 • Verzakelijking van Accres; de overstap van de subsidierelatie met de gemeente Apeldoorn, naar een Dienstverleningsovereenkomst (DVO).
 • Great place to work; we zien dat de ambities vanuit het Ondernemingsplan worden door vertaald naar de werkvloer.
 • Ontwikkeling van het concept ZERO55

Verder wil ik alle medewerkers, onze grote groep vrijwilligers en inhuurkrachten enorm bedanken voor hun inzet en flexibiliteit om mee te groeien met Accres. Jullie ontwikkeling maakt de ontwikkeling van Accres mogelijk. Daarnaast wil ik ook de Ondernemingsraad bedanken, die in veel gevallen onze medewerkers vertegenwoordigen en altijd de verbinding kunnen maken tussen het individuele belang van de medewerkers en het collectieve belang van de organisatie. De Raad van Commissarissen ben ik zeer erkentelijk voor het vertrouwen en de positief kritische spiegel die mij werd geboden, ik kijk er naar uit om verder samen op te trekken in het nieuwe jaar.

Apeldoorn, april 2018

Algemeen Directeur Accres - Piet-Hein Kolff

Piet-Hein Kolff MBA
Algemeen Directeur Accres

Nieuwe unit

De unit is opgericht om meer focus te geven op de strategische beleidsdoelstellingen. Daarnaast om Sales een vaste plek te geven waar vanuit nieuwe opdrachten worden opgepakt. Vanuit Innovatie pakt de unit nieuwe ontwikkelingen en projecten op en speelt hierin een aanjaagrol. Trends en ontwikkelingen worden gevolgd om aan te sluiten op de vragen vanuit de klanten. De unitmanager is ook projectcontroller, bewaakt de voortgang en verzorgt de rapportage over de projecten.

Uitgangspunt Business development

Het uitgangspunt in 2017 voor Business Development is beschreven in de strategische acties uit het Ondernemingsplan 2020 ‘Waardecreatie door ondernemen’.

Om de visie van Accres te verwezenlijken wordt ingezet op deze vijf strategische onderwerpen. Medewerkers zijn door inzet en expertise het belangrijkste kapitaal en het visitekaartje van Accres.

De strategische acties zijn:

 • Toegankelijkheid
 • Attractief
 • Brede orderportefeuille
 • Expertise
 • Ontzorgen

Professioneel in beeld

Professioneel in beeld: Door de afdeling Marketing, Communicatie en Sales is een strategische visie op marketing, communicatie en sales geschreven die aansluit bij de ambities uit het Ondernemingsplan. In 2017 is een verdere start gemaakt met het professionaliseren (zoals goed beeldmateriaal van onze locaties en de activiteiten die we ondernemen) van de middelen en is er meer ingezet op video dan eerdere jaren. Ook zijn er foto's gemaakt van alle medewerkers. In 2018 wordt deze professionaliseringsslag doorgezet.

Centrale receptie

In 2017 heeft Accres mogen proefdraaien met een centrale receptie op de FSG-Campus. Hiermee wordt de receptiefunctie voor alle huurders op het terrein vervuld. In 2018 is deze opdracht geprofessionaliseerd.

Are you ready

Als aansluiting bij de strategische actie attractief en verbreding van de ordeportefeuille is in de kerstvakantie de nieuwe locatie van Accres, het multi activity center in Enschede geopend. Eind 2016 is met het initiatief gestart om deze nieuwe recreatieve binnen-activiteit op te zetten. De gemeente Enschede omarmt de nieuwe locatie op Go Planet Parc en is blij dat er weer gebruik wordt gemaakt van de kartbaan. De eerste resultaten zijn tevredenstellend, bezoekers weten de locatie goed te vinden en zijn enthousiast over de activiteit. Het nieuwe multi activity center heeft de naam ZERO55 Enschede meegekregen.

Zero55 impressie Zero55 impressie

ICT vernieuwing

De afdeling ICT is uitgebreid met een vaste formatie met 32 uur. Dit werd eerder structureel ingehuurd en nu levert het Accres een betere continuïteit van kwaliteit en kostenbesparing op. Het kantoor van Accres is verhuisd, op ICT gebied is dit vlekkeloos verlopen. De nieuwe kantoorruimte is voorzien van professionele audiovisuele schermen en goede ICT-faciliteiten voor de medewerkers. Er zijn meerdere medehuurders op de FSG-Campus (terrein waar kantoor van Accres is gevestigd) aangesloten door ICT, een mooie dienst die wordt aangeboden. Ook de nieuwe locatie ZERO55 Enschede is succesvol aangesloten op het Accres netwerk.

Paperless

De afdeling ICT heeft zich voorgenomen Accres paperless te krijgen. Dit onderwerp is in een project gegoten die in 2017 van start is gegaan. De implementatie van paperless loopt nog steeds. Office 365 is geïntroduceerd en medewerkers hebben een laptop gekregen om dit doel verder te ondersteunen.

Maandrapportage

In januari is er bij de afdeling Financiën gestart met de maandrapportage en dit is in de loop van het jaar verder ontwikkeld en aangevuld met een vooruitzicht voor de rest van het jaar.

Juridische zaken

In oktober is Accres overgegaan naar een nieuwe vorm van juridische dienstverlening. Van een parttime medewerker naar een regiecontract met een lokaal advocatenkantoor die deskundig is in de disciplines waar Accres behoefte aan heeft.

Netto winst

 • 2017: 107.000
 • 2016: 335.000
 • 2015: 811.000
 • 2014: 621.000

Netto omzet

 • 2017: 25.133.000
 • 2016: 24.200.000
 • 2015: 23.700.000
 • 2014: 24.300.000

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio is verhouding tussen Eigen Vermogen en Totaal Vermogen.

De norm is: 0,35

Liquiditeitsratio

De maatstaf die Accres voor de Liquiditeit hanteert, is de Current Ratio.

De norm is: 1,00

Aantal medewerkers

 • 2014: 177 medewerkers
 • 2015: 179 medewerkers
 • 2016: 163 medewerkers
 • 2017: 231 medewerkers

Risicomanagement

Accres is door haar maatschappelijke functie en met haar ondernemende bedrijfsvoering blootgesteld aan strategische, operationele, financiële en compliance risico's. Als randvoorwaarde voor adequaat bestuur is een goed systeem van risicomanagement vereist, om vast te kunnen stellen of de strategische doelstellingen gerealiseerd kunnen worden binnen het risicoprofiel van de onderneming. Dit als onderdeel van de invulling van de corporate governance vereisten.

Risicocategorie Risicoacceptatie Toelichting
Strategisch Midden Accres is bereid gematigde risico’s te nemen bij het nastreven van haar ambities. We zoeken steeds de balans tussen onze maatschappelijke functie (lage risicoacceptatie) en onze commerciële ambities (hoge risicoacceptatie).
Operationeel Midden Onze activiteiten zijn gericht op het minimaliseren van risico's om de veiligheid & gezondheid van bezoekers, werknemers, leveranciers en omwonenden niet in gevaar te brengen (lage risicoacceptatie) en de continuïteit van de dienstverlening op een duurzame wijze te borgen (midden risicoacceptatie).
Financieel Laag We onderhouden een solide financiële positie om altijd in staat te zijn onze financiële verplichtingen na te komen.
Compliance Geen Accres streeft ernaar te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Verzuimpercentage

De dalende trend van het verzuimpercentage (2015: 6.2%, 2016: 4.7%) naar 4.6% over 2017 is doorgezet.

Corporate governance

Accres hecht waarde aan een goed ondernemingsbestuur, adequaat toezicht, duurzaam ondernemen en transparante verantwoording naar alle stakeholders. Dit past bij de maatschappelijke functie die Accres heeft bij het uitvoeren van haar taken. De groepen:

 • Besloten vennootschap
 • Directie
 • Raad van Commissarissen
 • Algemene vergadering van Aandeelhouders
 • Externe accountant

Europese Sportweek

Sportstimulering & Bewegingsonderwijs heeft voor het eerst in september invulling gegeven aan de Europese Sportweek. Eerder was dit de Nationale Sportweek in april. De Europese Sportweek is de scholen en de deelnemers goed bevallen. De participatie was groot en de Sportweek zal jaarlijks terugkeren in september.

EFBQ

Accres is na een zorgvuldige selectieprocedure toegetreden tot het European Foundation for Business Qualification (EFBQ) netwerk.

European Foundation for Business Qualification

Swim to Fight Cancer

De tweede editie van Swim to Fight Cancer was op 17 september 2017. Dit jaar werd voorafgaand aan de Swim een Junior Swim-event gehouden. Ook was er nog een extra onderdeel, namelijk de estafette Swim. Accres ondersteunt het evenement op onderdelen als projectbureau, netwerk richting scholen, wedstrijdgedeelte, trainen in de zwembaden en communicatieve ondersteuning. Er is € 87.591,58 opgehaald in de strijd tegen kanker. Een groot succes en de zwemmers hebben een topprestatie geleverd.

Swim to Fight Cancer

Hoge waardering

Uit onderzoek is gebleken dat de taken van Sportstimulering in het bewegingsonderwijs een hoog waarderingscijfer krijgen. De Combinatiefunctionarissen geven optimale invulling van de voor sport beschikbare ruimte.

Wijkcentrum 2.0

In wijkcentrum de Schelf, de Schöppe en de Driehoek in Almelo zijn gebruikerswerkgroepen gestart rondom het thema Wijkcentrum 2.0. De Schelf ging hierin voorop, waar vaste gebruikers en huurders samen met leden van de Noach-kerk werken aan een manier waarbij er meer regie van de programmering bij de gebruikers ligt.

Wijkcentrum 2.0

Afstand tot de arbeidsmarkt

In de Almelose wijkaccommodaties zijn gemiddeld dertig personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk, daarnaast worden de accommodaties ondersteund door stagiaires en vrijwilligers. Vanuit bureau Halt zijn er ook taakstraf-cliënten actief.

Sociaal beheer

In 2017 heeft Sociaal Beheer de programmering uitgebreid en het netwerk vergroot. De Sociaal Beheerder heeft een herkenbaarder gezicht voor de wijkcentra en het netwerk daar omheen. Opbrengsten van de activiteiten van Sociaal Beheer zijn omgezet in zaalhuur. Naast de opbrengsten is de maatschappelijke waarde van Sociaal Beheer van groot belang. Deze aantrekking naar de wijkaccommodaties heeft ook in De Stolp en dok Zuid geleid tot verbeterd gebruik. Er is geïnvesteerd in online vindbaarheid, verbeterde bewegwijzering en vervanging van meubilair op diverse locaties.

Bezoekersaantal

Eninver had te maken met lagere bezoekersaantallen door het vertrek van twee van de drie basisscholen die daar waren gehuisvest. Wijkcentrum de Schelf daarentegen liet een lichte groei in het bezoekersaantal zien. Met meer dan zeventig verschillende maatschappelijke activiteiten is dit een zeer succesvol wijkcentrum. Wijkcentrum Goossenmaat kent ook een hoog maatschappelijk karakter. De Driehoek laat groei zien door toename van activiteiten vanuit de gemeente en zorgaanbieders.

Functie wijkvoorzieningen

Voor de Sociaal Culturele Accommodaties in Apeldoorn stond 2017 in het teken van gemeentelijke herbezinning op de taak en rol van de accommodaties in maatschappelijke zin. Er vindt een overgang plaats in het denken over de functie die de wijkvoorzieningen kunnen hebben. Door deze overgang zijn de bezettingsgraad en horecabestedingen in 2017 toegenomen.

Theehuis

Vanaf mei is het gerenoveerde Theehuis op Stadspark Berg & Bos in gebruik genomen. Het werd een vliegende start met een feestelijke opening, de open monumenten dagen, Lazy Sunday Brunch, de Bruidsbeurs, Vaderdag en de Meet & Greet met de kerstman.

Nieuwe sportaccommodaties

De nieuwe sporthal in Hoenderloo is in gebruik genomen. Ook de trainingshal op de FSG-Campus (Laan van Westenenk 4, Apeldoorn) is gereed gemaakt. Deze trainingshal is een mooie aanvulling op het aanbod van sportaccommodaties in Apeldoorn. Met succes kan worden teruggekeken naar de renovatie van twintig gymzalen. Dit met name na het bijstellen van de isolatiewaarde in een aantal zalen.

Openluchtbad Boschbad

Het mooiste openluchtbad van de Veluwe zag een sterke groei in de abonnementenverkoop. In totaal zijn er ruim 2500 verkocht. Verder had het bad een gemiddeld zomerseizoen, rekening houdend met de zonuren en bezoekerspieken. Er is gestart met een oriëntatie op het gebied van overdekt zwemmen bij het Boschbad en de mogelijkheden hierin.

Openluchtbad Boschbad

Aquacentrum Malkander

De openingstijden van het buitenbad van Aquacentrum Malkander zijn verruimd. Dit tot tevredenheid van de trouwe banenzwemmers, die ook graag in de buitenlucht willen zwemmen. De maandelijkse activiteit Discozwemmen voor de jeugd van 9 tot en met 15 jaar is succesvol. De gethematiseerde edities zoals Halloween en in het nieuwe jaar met een BN’er vallen in de smaak bij de jeugd. De eerste editie van European Aquatic Fitness Conference (EAFC) vond plaats in Aquacentrum Malkander.

Zwemlessen

De zwemlessen kregen een kwaliteitsimpuls en aan de toepassing van de nieuwe uitgangspunten van het ZwemABC is verder invulling gegeven.

Sportinstuiven

In de schoolvakanties werden de georganiseerde sportinstuiven druk bezocht. Deze activiteit blijkt een succes voor de basisschoolkinderen die op zoek zijn naar een sportieve tijdsinvulling van de vakantie.

Parkeren in goede banen

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft eind mei 2017 op basis van een uitgebreide afweging besloten om vooralsnog voor een periode van vijf jaar betaald parkeren mogelijk te maken op twee voormalige voetbalvelden van AGOVV. De ondervonden verkeersproblemen zijn in 2017 op een hand te tellen. Ook het aantal via politie, stadsdeelmanager en wijkraden ontvangen klachten over verkeersoverlast of parkeerproblemen is sterk verminderd.

Parkeren in goede banen

MFA Het Lichtruim

In Bilthoven is de nieuwe kwartiermaker voor Het Lichtruim gestart. Er was sprake van een huisvesting ‘carrousel’ door nieuwe organisaties die zich hebben gevestigd in Het Lichtruim en een aantal interne verhuizingen. De opdracht in Bilthoven is wegens succes verlengd.

Het Lichtruim

Rookvrije kinderboerderijen

Kinderboerderijen De Maten en Laag Buurlo zijn in 2017 ‘rookvrij’ gemaakt

Verduurzaming

Beide boerderijen zijn samen met Kinderparadijs Malkenschoten meegenomen in een onderzoek naar verduurzaming. Er wordt dan niet alleen gekeken naar het doen van duurzaamheidsinvesteringen, maar juist op de educatieve en communicatieve bijdrage die de boerderijen kunnen leveren op deze belangrijke onderwerpen. De passende onderwerpen als voedsel, natuur & dier, energie, water en duurzaamheid liggen dicht bij de kinderboerderijen en zij vertalen dit door naar de bezoekers.

Dierentuinvergunning

Door de aangepaste wet op dierentuinvergunningen en het besluit om niet een dierentuin te willen worden, is het dierenbestand aangepast. Voor Kinderparadijs Malkenschoten betekent deze wijziging ook herinrichting van het terrein en vooral de voilères.

Hogere horecaomzet

Kinderparadijs Malkenschoten zag een forse stijging van de horeca uitgaves per bezoeker. Dit resulteerde in een flinke stijging van de horeca omzet.

Onderhoudsopdracht

De gemeente Apeldoorn is zeer tevreden over het onderhoud wat Accres uitvoert in Stadspark Berg & Bos. Daarom is de onderhoudsopdracht met vier jaar verlengd.

Look & feel Stadspark

De nieuwe website met een passende “look en feel” van het park is gelanceerd. Ook het wagenpark is grotendeels vernieuwd.

Berg & Bos

Openlucht Filmfestival

Het Openlucht Filmfestival werd dit jaar voor de 25ste keer gehouden in Stadspark Berg & Bos. De film Hitman's Bodyguard werd het vaakst bezocht met 1262 bezoekers. De samenwerking met Vue is heel erg goed bevallen.

Openlucht Filmfestival